Parafialny Oddział Caritas funkcjonuje w naszej parafii prawie od początku jej istnienia. Aktualnie w pracach oddziału uczestniczy kilkanaście osób na zasadzie wolontariatu. Zespołem kieruje Ksiądz Proboszcz i Pani Alicja Duda.

Do zadań Parafialnego Oddziału Caritas należy:

 • organizowanie zbiórek odzieży i żywności oraz jej dystrybucja wśród osób najbardziej potrzebujących, w szczególności przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia,
 • uczestnictwo w rozprowadzaniu wśród najuboższych żywności otrzymywanej w ramach pomocy UE,
 • pozyskiwanie funduszy na działalność charytatywną,
 • stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,
 • zachęcanie parafian do pełnienia uczynków miłosierdzia,
 • uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święto Miłosierdzia Bożego,
 • współpraca z innymi grupami parafialnymi w przedsięwzięciach charytatywnych.

Biuro Parafialnego Oddziału Caritas jest czynne w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 10.30 i we czwartki od 16.00 do 17.30.  


Caritas Diecezji Tarnowskiej


caritas okRys historyczny Caritas Polska  
Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku. Odwołuje się tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska składa się z się ona z 39 Caritas poszczególnych diecezji, które mają swoje centrale w największych miastach diecezji. Na skale Polską instytucją reprezentatywną stanowi Caritas Polska mieszcząca się w Warszawie. Caritas diecezjalna posiada centralę diecezjalną, która prowadzi poszczególne placówki, a także swoim zasięgiem obejmuje Caritas parafialne. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także migrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.

Od początku istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła) i zagraniczną (Adopcja na odległość).

Caritas Polska jak też poszczególne Caritas diecezjalne zostały powołane w pewnym bardzo konkretnym celu. Ewangeliczne wezwanie do miłości bliźniego ma swoje szczegółowe przełożenie i wypełnienie w działalności charytatywnej Kościoła. Pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza biednemu staje się głównym celem Caritas. Szczegółowe cele jakie stawia sobie instytucja kościelna jaką jest Caritas określa Statut. Rozdział II w całości poświęcony jest celom i zadaniom Caritas. Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Szczegółowe zadania Caritas określa Statut. Są nimi:

 • krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych,
 • systematyczna i metodyczna formacja charytatywna osób duchownych i świeckich także wolontariatu,
 • analiza przyczyn ludzkiej biedy i patologii społecznych, zakresu ich występowania, programów i środków do ich usuwania
 • organizowanie działalności charytatywno - opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
 • organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i poza jej granicami, także we współpracy z organami administracji publicznej.

Świętem Patronalnym Caritas jest Niedziela Bożego Miłosierdzia.