Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie

Parafialny Oddział Caritas funkcjonuje w naszej parafii prawie od początku jej istnienia. Aktualnie w pracach oddziału uczestniczy kilkanaście osób na zasadzie wolontariatu. Zespołem kieruje Ksiądz Proboszcz i Pani Alicja Duda.

Do zadań Parafialnego Oddziału Caritas należy:

 • organizowanie zbiórek odzieży i żywności oraz jej dystrybucja wśród osób najbardziej potrzebujących, w szczególności przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia,
 • uczestnictwo w rozprowadzaniu wśród najuboższych żywności otrzymywanej w ramach pomocy UE,
 • pozyskiwanie funduszy na działalność charytatywną,
 • stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,
 • zachęcanie parafian do pełnienia uczynków miłosierdzia,
 • uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święto Miłosierdzia Bożego,
 • współpraca z innymi grupami parafialnymi w przedsięwzięciach charytatywnych.

Biuro Parafialnego Oddziału Caritas jest czynne w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 10.30 i we czwartki od 16.00 do 17.30.  


Caritas Diecezji Tarnowskiej


caritas okRys historyczny Caritas Polska  
Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku. Odwołuje się tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska składa się z się ona z 39 Caritas poszczególnych diecezji, które mają swoje centrale w największych miastach diecezji. Na skale Polską instytucją reprezentatywną stanowi Caritas Polska mieszcząca się w Warszawie. Caritas diecezjalna posiada centralę diecezjalną, która prowadzi poszczególne placówki, a także swoim zasięgiem obejmuje Caritas parafialne. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także migrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.

Od początku istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła) i zagraniczną (Adopcja na odległość).

Caritas Polska jak też poszczególne Caritas diecezjalne zostały powołane w pewnym bardzo konkretnym celu. Ewangeliczne wezwanie do miłości bliźniego ma swoje szczegółowe przełożenie i wypełnienie w działalności charytatywnej Kościoła. Pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza biednemu staje się głównym celem Caritas. Szczegółowe cele jakie stawia sobie instytucja kościelna jaką jest Caritas określa Statut. Rozdział II w całości poświęcony jest celom i zadaniom Caritas. Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Szczegółowe zadania Caritas określa Statut. Są nimi:

 • krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych,
 • systematyczna i metodyczna formacja charytatywna osób duchownych i świeckich także wolontariatu,
 • analiza przyczyn ludzkiej biedy i patologii społecznych, zakresu ich występowania, programów i środków do ich usuwania
 • organizowanie działalności charytatywno - opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
 • organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i poza jej granicami, także we współpracy z organami administracji publicznej.

Świętem Patronalnym Caritas jest Niedziela Bożego Miłosierdzia.

 


diecezja tarnowska grayscalecentrum jp ii grayscalefundacja dnt grayscalecaritas grayscaleopoka grayscalerdn malopolska grayscalekai grayscalegosc niedzielny grayscaletygodnik niedziela grayscalebiblia tysiaclecia grayscalekatechizm kk grayscale