Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie

 • ABSOLUCJA - (rozgrzeszenie) udzielane przez kapłana w sakramencie pokuty odpuszczenie grzechów.
 • ADORACJA - oddanie czci, uwielbienie, uniżenie się przed Bogiem, hołd oddawany Bogu.
 • AKOLITA - posługujący w liturgii (przygotowuje ołtarz i dary ofiarne oraz pomaga w Rozdawaniu Komunii św. i udzielaniu Komunii chorych).
 • AKULITKI - lichtarze z płonącymi świecami używane w czasie czytania Ewangelii oraz w procesjach niesione obok krzyża.
 • ALBA - długa, biała spodnia szata liturgiczna (kapłana i służby liturgicznej w czasie liturgii) ,symbolizująca łaskę chrztu św.
 • ALUMN - student Seminarium Duchownego (częściej używa się określenia kleryk).
 • AMBONA - miejsce do czytań biblijnych oraz wygłaszania homilii (kazań), dziś najczęściej pulpit zwany ambonką usytuowany w prezbiterium.
 • AMPUŁKI - są to naczynia liturgiczne w kształcie małych dzbanuszków w których podaje się wino i wodę do mszy św.
 • ANIOŁ PAŃSKI - modlitwa odmawiana rano, w południe i wieczorem dla uczczenia Wcielenia Bożego i macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.
 • ANTYFONA - refren rozpoczynający i kończący psalm w liturgii godzin, używany też podczas Mszy św. i w nieszporach.
 • APOKRYFY - księgi wczesnochrześcijańskie tematycznie związane z Pismem św. (często zawierają opisy z życia Pana Jezusa).
 • APOSTOLAT - urząd głoszenia Ewangelii i posługa sakramentalna (duchownego), w przypadku świeckich - czynne zaangażowanie w Kościele poprzez przykład życia i modlitwę.
 • APSYDA - półkolista wnęka w ścianie kościoła lub kaplicy, zwykle w niej miejsce na tabernakulum lub krzesła dla kapłana.
 • ARCHIDIECEZJA - jednostka terytorialna administracji kościelnej.
 • ARCYBISKUP - tytuł biskupa stojącego na czele archidiecezji (metropolii).
 • ASPERSJA - liturgiczne pokropienie wiernych wodą święconą jako przypomnienie chrztu, jego skutków i zobowiązań.
 • ASYSTA - diakon lub dwaj diakoni towarzyszący biskupowi bądź kapłanowi w uroczystej celebracji.
 • AUREOLA - koło otaczające głowy świętych (symbolizujące świętość).
 • BALDACHIM - ozdobny daszek lub ozdobna osłona z materiału nad godnymi czci miejscami i osobami, przede wszystkim jako osłona niesiona nad Najświętszym Sakramentem.
 • BAPTYSTERIUM - wolno stojąca kaplica chrzcielna lub element dawnych kościołów biskupich, w kościołach parafialnych przeważnie tylko chrzcielnica.
 • BAZYLIKA - w sensie architektonicznym - kościół wielonawowy (nawa główna wyższa od naw bocznych), basilica minor - tytuł nadawany znaczniejszym kościołom.
 • BEATYFIKACJA - uznanie za błogosławioną, osobę zmarłą w opinii świętości (poprzedzone procesem beatyfikacyjnym).
 • BIBLIA - Pismo Święte - zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego zawierających słowo skierowane do ludzi przez Boga.
 • BIERZMOWANIE - sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym człowiek otrzymuje w szczególny sposób Ducha Świętego.
 • BINACJA - dwukrotne odprawianie Mszy św. jednego dnia (prawa binacji udziela Biskup).
 • BIRET - nakrycie głowy duchownych katolickich.
 • BISKUP - zwierzchnik Kościoła lokalnego (diecezji), który przewodniczy wspólnocie wiernych mocą bezpośredniego apostolskiego pełnomocnictwa.
 • BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - życzenie uzyskania specjalnej przychylności Bożej dla jednostki, wspólnoty lub rzeczy przez odpowiednie słowa i towarzyszące im gesty sakralne, modlitwa nad rzeczą lub osobą w celu uproszenia pomocy od Boga.
 • BREWIARZ - księga do odprawiania modlitwy uświęcenia dnia (liturgii godzin) przez duchownych i świeckich.
 • BURSA - sztywna torebka do zawieszenia na szyi, na naczynie z Komunią chorych.
 • CARITAS - czynne praktykowanie chrześcijańskiej miłości bliźniego lub organizacja dobroczynna działająca w Kościele.
 • CELEBRANS - osoba przewodnicząca zgromadzeniu liturgicznemu (najczęściej kapłan).
 • CEREMONIARZ - osoba przygotowująca i koordynująca różne posługi oraz dbająca o spokojny, harmonijny przebieg uroczystości.
 • CHORAŁ - oficjalny śpiew Kościoła (jednogłosowy), lub księga zawierająca śpiewy liturgiczne.
 • CHRZEST - pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, uwalnia od grzechu pierworodnego i wszystkich innych grzechów i włącza do Kościoła.
 • CHRZEŚCIJAŃSTWO - religia założona przez Jezusa Chrystusa. W ciągu wieków swej historii rozpadło się na: Katolicyzm, Prawosławie, Protestantyzm.
 • CIEMNICA - miejsce w kościele gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.
 • CINGULUM - pasek służący do przepasywania alby, element stroju liturgicznego.
 • CREDO - wyznanie wiary (łac. credo - wierzę).
 • CUSTODIA (kustodia) - naczynie, w którym przechowuje się Najświętszą Hostię do wystawienia w monstrancji.
 • CYBORIUM - puszka (naczynie) do przechowywania Eucharystii pod postacią chleba.
 • DARY OFIARNE - rzeczy i akty wewnętrzne, które człowiek składa Bogu w czasie Mszy św. Przede wszystkim są to dary chleba i wina, które oznaczają wszelką ofiarę człowieka.
 • DZWONKI OŁTARZOWE - pojawiły się w liturgii w wieku XIII, zwracają uwagę wiernych na zmianę postawy liturgicznej, zwołują lud i wielbią dźwiękiem Boga.
 • HOMILIA - (kazanie) jest to słowo kapłana skierowane do wiernych na tle usłyszanych czytań biblijnych.
 • HYMN - uroczysta pieśń śpiewana na cześć Boga lub świętych.
 • KIELICH - jest to naczynie liturgiczne w którym w czasie mszy św. składa się wino do konsekracji.
 • KOMŻA - krótsza szata liturgiczna, zawsze koloru białego; od IX wieku strój ministranta.
 • KUSTODIA - jest to mała puszka, w niej przechowuje się Najświętszą Hostię przeznaczoną do monstrancji.
 • LEKCJONARZ - księga zawierająca czytania biblijne na poszczególne dni w roku.
 • MINISTRANT - członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła.
 • MONSTRANCJA - przedmiot liturgiczny w którym umieszcza się Hostię celem adoracji lub procesji.
 • ODPUST PARAFIALNY - uroczystość, w której parafia w sposób szczególny czci swego Patrona.
 • OŁTARZ - jest to stół na którym składa się Najświętszą Ofiarę i przy którym rozdziela się Ciało Pańskie.
 • ORACJA - uroczysta modlitwa odmawiana przez kapłana w imieniu wiernych.
 • ORNAT - wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę św.
 • PALKA - służy do nakrycia kielicha mszalnego; kwadratowy kawałek usztywnionego płótna.
 • PASCHAŁ - świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa.
 • PASTORAŁ - ozdobna laska używana przez biskupa jako symbol posługi pasterskiej otrzymanej od Chrystusa.
 • PATENA - naczynie liturgiczne, na którym składa się w czasie Mszy św. chleb do konsekracji.
 • PREZBITERIUM - część kościoła, w której znajduje się ołtarz główny.
 • PROCESJA - uroczysty pochód religijny połączony ze śpiewem.
 • RESPONSORIUM - powtarzane wersety psalmu stanowiące odpowiedź człowieka na Słowo Boże.
 • SANCTISSIMUM - łacińska nazwa Najświętszego Sakramentu.
 • SŁUŻBA LITURGICZNA - zespół ludzi, chłopców i dziewcząt, którzy w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełniają posługę w sposób określony przepisami Kościoła.
 • STUŁA - część stroju liturgicznego - znak władzy kapłańskiej.
 • ŚWIĄTYNIA - miejsce gdzie Bóg jest szczególnie obecny i czczony.
 • TABERNAKULUM - miejsce w kościele, w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament.
 • WELON NA KIELICH - tkanina (chusta), którą nakryty jest kielich do momentu przygotowania darów ofiarnych; ponownie kielich nakrywa się tym welonem po Komunii św.
 • WIERNOŚĆ SŁOWU - dobry ministrant to taki który w życiu codziennym dotrzymuje Panu Bogu i ludziom obiecanego słowa.
 • WODA ŚWIĘCONA - jest wodą pobłogosławioną przez kapłana, przeznaczoną do czynności liturgicznych.

 

KOLORY LITURGICZNE:

 • Biały - kolor radości:
  • Boże Narodzenie i okres Bożego Narodzenia;
  • Uroczystość Zmartwychwstania i okres Wielkanocny;
  • Święta ku czci Chrystusa;
  • Święta ku czci Świętych (którzy nie byli męczennikami).
 • Czerwony - kolor krwi, ognia, miłości, królewski:
  • Niedziela Palmowa;
  • Wielki Piątek;
  • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
  • Święta ku czci Świętych Męczenników.
 • Fioletowy - kolor pokuty i żałoby:
  • okres Adwentu;
  • okres Wielkiego Postu;
  • podczas mszy św. pogrzebowych.
 • Zielony - kolor nadziei i życia:
  • w niedziele zwykłe;
  • dni powszednie okresu zwykłego w ciągu roku.
 • Różowy - kolor radości wśród pokuty:
  • III Niedziela Adwentu;
  • IV Niedziela Wielkiego Postu.

diecezja tarnowska grayscalecentrum jp ii grayscalefundacja dnt grayscalecaritas grayscaleopoka grayscalerdn malopolska grayscalekai grayscalegosc niedzielny grayscaletygodnik niedziela grayscalebiblia tysiaclecia grayscalekatechizm kk grayscale